O muzikofiletice

Muzikofiletiku můžeme stručně charakterizovat jako tvořivé, zážitkové a reflektivní pojetí hudby a uměleckých
hudebních činností ve vzdělávání, které směřuje k poznávání sebe, druhých a světa v kontextu umění a kultury a jehož základem je využití kvalit zvuku, hudby a vztahu člověka k nim. Muzikofiletika směřuje k poznání i sebepoznání prostřednictvím reflektivního
dialogu.

Lenka Počtová in Martina Friedlová a kol.:

Muzikofiletické techniky v inkluzivní výuce. s. 11

Přehled možných cílů v muzikofiletice

Svatava Drlíčková: Celostní muzikoterapie v institucionální výchově. 

 a www.svatavadrlickova.cz

Příjemné prožitky

Všeobecně kulturní rozvoj

Vlastní umělecká tvorba

Intlektuální a umělecký rozvoj

Psycho-emoční rozvoj

Rozvoj sociálních dovedností

Rozvíjení kreativity

Prevence sociální patologie